Υπουργική απόφαση

 
Θέμα: Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 45 έως 50 του ν.4002/2011 (180 Α΄) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
 
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος.
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (154 Α΄) «’Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις» .
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 (248 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 (128Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
 
6. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
 
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 108 του ν. 2238/1994 (151 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.
 
8. Την ανάγκη καθορισμού των απαραίτητων ενεργειών για την ένταξη στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών.
 
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
‘Αρθρο 1
 
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, οι οποίες κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών και έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν έως και 31-12-2011 οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό καθεστώς της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, λογίζεται ότι έχουν υπαχθεί στο μεταβατικό αυτό καθεστώς με την καταβολή των οφειλομένων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 5, 8 και 9 του άρθρου 50 του ανωτέρω νόμου, ποσών έως την ανωτέρω ημερομηνία.
 
‘Αρθρο 2
Έναρξη εργασιών εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.
 
1, Οι εταιρείες του άρθρου 1 προκειμένου να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις της παρούσας απόφασης, θα υποβάλουν στη Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων και μέχρι 31-12-2011 το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», ώστε να αποκτήσουν ΑΦΜ από 1 Ιανουαρίου 2010, χωρίς την επιβολή των προστίμων του ν. 2523/1997 (179 Α΄)
 
2. Με την παραπάνω δήλωση συνυποβάλλονται, το έντυπο Μ7 «Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου» και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
– καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο,
 
– πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας, ειδικά για την πρώτη εφαρμογή το πιστοποιητικό μπορεί να προσκομιστεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2012,
 
– επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου τους στην Ελλάδα.
 
‘Αρθρο 3
Υποβολή Δηλώσεων καταβολής ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη.
 
1. Οι εταιρείες της παρούσας απόφασης αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του μικτού τους κέρδους, το οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή παικτών από την Ελλάδα. Το μικτό κέρδος προσδιορίζεται στην περ.ιβ του άρθρου 25 του νόμου 4002/2011, ως το χρηματικό ποσό που απομένει, εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά.
 
Ο προσδιορισμός του ως άνω μικτού κέρδους τεκμηριώνεται από πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, όπως ισοζύγια ή λογαριασμοί αναλυτικών καθολικών ή λογιστικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των τηρουμένων, σύμφωνα με τις διεθνώς παραδεκτές αρχές της λογιστικής επιστήμης βιβλία. Από τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτουν επιπλέον τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη συμμετοχή παικτών από την Ελλάδα καθώς και τα χρηματικά ποσά που πρέπει να αποδοθούν στην Ελλάδα. Τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία τίθενται στη διάθεση της Φορολογικής Αρχής άμεσα, μόλις ζητηθούν.
 
2. Υπόχρεοι για την καταβολή των αναφερομένων στο άρθρο 1 ποσών συμμετοχής στα μικτά κέρδη είναι οι ανωτέρω εταιρείες, μέσω των νομίμων εκπροσώπων αυτών.
 
Οι πιο πάνω εταιρείες, πρέπει να υπαχθούν μέχρι 31-12-2011 στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του προαναφερθέντος νόμου και να υποβάλουν μέχρι την ως άνω ημερομηνία την πρώτη δήλωση απόδοσης των ποσών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη, η οποία θα αφορά στο χρονικό διάστημα από 1-1-2010 έως 31-12-2010. Επίσης υποχρεούνται να υποβάλουν έως και την 31-1-2012 την αντίστοιχη δήλωση για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-12-2011 καταβάλλοντας και στις δύο περιπτώσεις εφάπαξ τα οφειλόμενα ποσά.
 
Η απόδοση των ποσών που πραγματοποιείται με την υποβολή της δήλωσης και αφορά στην αναδρομική υπαγωγή, δεν επιβαρύνεται με πρόσθετους φόρους ή πρόστιμα του ν. 2523/1997 (179 Α΄).
 
Η υποβολή των επόμενων δηλώσεων των εταιρειών που έχουν υπαχθεί στο ανωτέρω φορολογικό καθεστώς για την καταβολή των ποσών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη γίνεται κανονικά ανά τρίμηνο και πάντως όχι αργότερα από τις 16 Ιανουαρίου, 16 Απριλίου, 16 Ιουλίου και 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 50 του ως άνω νόμου.
 
Η μη υποβολή δήλωσης, η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης, καθώς και η διαδικασία βεβαίωσης και καταλογισμού διέπονται από τις διατάξεις που εφαρμόζονται κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος και στο ν. 2523/1997.
 
3. Ως αρμόδια ΔΟΥ για την είσπραξη των προαναφερθέντων ποσών από την δραστηριότητα των ως άνω εταιρειών κατά το μεταβατικό στάδιο (παρ. 12 αρθρ. 50), ορίζεται η Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων. Τα εν λόγω ποσά αποτελούν έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και εισάγονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (Κ.Α.Ε.) «2554».
 
4. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του χρηματικού ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη καθορίζονται όπως φαίνεται στο προσαρτημένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.Η ως άνω δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα επιστρέφεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ανωτέρω ποσού και το άλλο παραμένει στη ΔΟΥ.
 
Για το ποσό που καταβάλλεται με την ανωτέρω δήλωση εκδίδεται διπλότυπο είσπραξης τύπου Α, στο ΑΦΜ του υπόχρεου.
 
‘Αρθρο 4
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και προσδιορισμός των κερδών
 
1. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, με κεφαλαιουχική μορφή, οι οποίες είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν υπαχθεί στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του ν. 4002/2011, υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με το έντυπο Φ-01010 για τα κέρδη που απέκτησαν από την παροχή των υπηρεσιών αυτών στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς την καταβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων του ν. 2523/1997.
 
2. Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών λαμβάνεται το τμήμα των συνολικών κερδών, όπως αυτά προκύπτουν από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις της αλλοδαπής εταιρείας, κατά το μέρος που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.
 
3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή και τον έλεγχο των πιο πάνω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος είναι η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
 
4. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
 
α. έγγραφο πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου στη Ελλάδα,
 
β. αντίγραφο του ισολογισμού και της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης,
 
γ. Βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με το ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων και των καθαρών κερδών καθώς και των ακαθαρίστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.
 
5. Για τον υπολογισμό και την καταβολή του φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 και του άρθρου 110 του ν. 2238/1994.
 
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τα κέρδη από την παροχή υπηρεσιών που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011. Για την προθεσμία αυτής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994.
 
‘Αρθρο 5
Φορολογία κερδών από παίγνια
 
Οι εταιρείες που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, παρακρατούν από τους δικαιούχους κέρδους παίκτες τον αναλογούντα στο κέρδος φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο καταβαλλόμενο ποσό, και τον αποδίδουν τον επόμενο μήνα από την καταβολή του κέρδους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 58, της παρ. 1 του άρθρου 91 και των άρθρων 92 έως και 97 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2961/2001 (266 Α΄). Ειδικά ο φόρος που αναλογεί στα κέρδη που έχουν καταβληθεί στους παίκτες κατά το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποδίδεται από τις εταιρείες αυτές, χωρίς πρόσθετο φόρο και πρόστιμο, με δήλωση που θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση.
 
‘Αρθρο 6
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Τα σχόλια είναι κλειστά.